RJTC iekšējās kartības noteikumi

RJTC pulciņu dalībnieku pienākumi:

 1.  godprātīgi pildīt skolotāja norādījumus,
 2.  ievērot tīrību, kārtību un ugunsdrošību,
 3.  saudzīgi izturēties pret jebkuru centra inventāru, par tīši izdarītiem bojājumiem zaudējumus sedz izglītojamais vai viņa vecāki,
 4.  ievērot personīgās higiēnas prasības,
 5.  pārstāvēt RJTC dažādās skatēs, sacensībās, konkursos, izstādēs u.c.
 6.  Ziņot dežūrējošam administratoram par ieroču, narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu, pirotehnikas ienešanu skolā un arī par nepiederošu personu atrašanos skolā.

Centra teritorijā aizliegts:

 1.  smēķēt,
 2.  lietot apreibinošas vielas,
 3.  veikt darbības, kas kaitē citu dalībnieku veselībai, drošībai, garīgumam,
 4.  centra teritorijā ienest veselību un dzīvību apdraudošas vielas un lietas.

RJTC pulciņu dalībnieku tiesības:

 1.  izmantot centra piedāvātās iespējas,
 2.   izteikt savas domas un uzskatus,
 3.  saņemt pedagogu konsultācijas.

Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu dalībniekam liegts apmeklēt RJTC. 

 

rjtc_kartibas_noteikumi