“Gadskārtu svētki”

Rīgas Jauno tehniķu centrs īsteno projektu “Gadskārtu svētki”. Projekts tiek finansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta mērķi ir sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu sadarbības līmenis, tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtība, kā arī veicināt Ukrainas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu iekļaušanu Latvijas sabiedrībā, pilnveidojot bērnu zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un latviešu valodu.

Projekts tiks īstenots iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā, sniedzot atbalstu jauniebraucējiem no Ukrainas. Projekts sekmēs Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanu Latvijas sabiedrībā un valstisko vērtību izpratni par latviešu gadskārtu svētkiem: Jāņiem, Māras dienu, Miķeļdienu un Mārtiņdienu. Projektā piedalīsies gan jauniebraukušie bērni no Ukrainas, gan Latvijā dzīvojošie bērni. Dalībniekiem vecumā no 5 līdz 11 gadiem būs iespēja veidot starpkultūru dialogu, iepazīties ar augstāk minēto svētku tradīcijām, kā arī izgatavot tematiskus suvenīrus dažādās vizuāli plastiskās mākslas tehnikās.

            Projekta “Gadskārtu svētki” īstenošanas vieta un laiks: Rīgas Jauno tehniķu centra struktūrvienība “Dabaszinību skola”, Ernestīnes iela 8A, Rīgā no 2022.gada 2.maija līdz 2022.gada 24.novembrim.

Pirmās tematiskās radošās darbnīcas notiks 2022.gada 21.junijā no plkst. 17.00 līdz plkst. 19.50

Pieteikšanās rakstot-  mmalacane@edu.riga.lv vai zvanot- 28327273. Vietu skaits ir ierobežots.

Projekta koordinatore Margarita Malcāne-Bodrova, Rīgas Jauno tehniķu centra izglītības metodiķe, mmalacane@edu.riga.lv

Mums būs liels prieks Jūs satikt!

Рижский центр молодых техников реализует проект «Латышские народные праздники». Проект финансируется в рамках программы общественной интеграции города Риги.

Цель проекта – способствовать формированию сплоченного общества с высоким уровнем сотрудничества между членами общества, уважением ценностей демократического национального государства, а также способствовать вовлечению украинских детей дошкольного и младшего школьного возраста в латвийское общество.

Проект реализуется в области содействия терпимости и ликвидации всех форм дискриминации, оказывая поддержку детям, прибывшим из Украины. Проект будет способствовать включению украинских граждан в латвийское общество и пониманию национальных ценностей о латвийских народных праздниках: Лиго, День Мары, День Микеля и День Мартиня. В проекте будут участвовать как дети, прибывшие из Украины, так и дети, живущие в Латвии. Участники в возрасте от 5 до 11 лет получат возможность наладить межкультурный диалог, познакомиться с традициями вышеперечисленных праздников, а также изготовить тематические сувениры в различных техниках визуально-пластического искусства.

Место и время проведения проекта «Латышские народные праздники»: структурное единица “Школа естественных наук” рижского центра молодых техников, Ernestīnes iela 8A, Рига, со 2 мая 2022 года по 24 ноября 2022 года.

Первые тематические мастер-классы флористики и цветоводства, посвященные «Лиго»- латышскому празднику летнего солнцестояния, состоятся 21 июня 2022 года с 17.00 до 19.50.

Подать заявку об участии можно, написав на э-почту mmalacane@edu.riga.lv или позвонив по телефону 28327273. Количество мест ограничено.

Координатор проекта Маргарита Малцане-Бодрова, методист Рижского центра молодых техников, mmalacane@edu.riga.lv

Мы будем рады познакомиться с вами!

Share This Post On
468 ad