LEGO

Skolotāja: Vizma Virse 

Nodarbībās audzēkņi iepazīstas ar LEGO konstruktoru pielietošanas un izmantošanas

iespējām, apgūst prasmes apvienot dažādus LEGO konstruktoru klucīšus. Darbojoties

ar LEGO klucīšiem bērni attīsta roku un pirkstu veiklību un radošā darba fantāziju,

prasmi izteikt savas domas,  komunicēt ar vienaudžiem. Pulciņa audzēkņi regulāri

piedalās Rīgas pilsētas LEGO konstruktoru sacensībās un izstādēs.

Uzņem dalībniekus no 5 līdz 11 gadiem.

404. kabinets

 

leggo